Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Remarkable Online, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de diensten en producten van Remarkable Online, verklaar je op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Remarkable Online behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Remarkable Online een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

Creatieve content: omvat alle soorten inhoud of informatie die visueel gemaakt worden zoals foto, video, flyer, visitekaartje en soortgelijke type content.

2.1. Door ondertekening of akkoord, op bijvoorbeeld een mail of bij de betaling van één van de facturen, op een overeenkomst met RO verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van RO en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en RO opgenomen wordt.

3.1. Het opmaken van offertes en prijsopgave door RO zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Het ondertekenen, of schriftelijke akkoord geven, van een door RO uitgeschreven offerte en/of voorstel resulteert in een overeenkomst met RO. De offertes en/of voorstellen van RO kunnen per mail worden toegestuurd.

3.3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door RO blijven maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door RO. Facturering kan op basis van deze offerte geschieden.

3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en RO zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht RO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Tariefstelling, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Bij geaccepteerde voorstellen waarbij de termijn van de campagne of het traject geen duidelijke eindtermijn heeft of wanneer er wordt gecommuniceerd dat het een doorlopend of ongoing traject is, is RO vrij de tariefstellingen te verhogen, met inachtneming van artikel 8.2.

3.8 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RO mag door een opdrachtgever, klant of partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

3.9 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever, klant of partner in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever, klant of partner wordt geleverd, de genoemde overlijdt en voorts, indien deze liquidatie treedt of wordt ontbonden.

4.1. RO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RO zijn verstrekt, heeft RO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. RO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer RO is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor RO kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fasen zal worden uitgevoerd kan RO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door RO of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart RO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8. Opdrachtgever vrijwaart RO voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door RO worden gebruikt.

4.9. De overeenkomst tussen RO zijn opdrachtgever is een voor wat betreft de verplichting van RO een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van RO. RO geeft aan de opdrachtgever een verwachting af over het te verwachte resultaat van de inspanning van RO. Op RO rust geen verplichting ten opzichte van zijn opdrachtgevers om aan deze afgegeven verwachting te voldoen.

5.1. Het ontwikkelen van een nieuwe website, online marketing strategie of creatieve content door RO voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product of dienst.

5.2. RO heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten (bijvoorbeeld de website) die door RO onderhouden worden.

5.3. RO heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met RO gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.4. RO heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen beide per mail, uiterlijk op de 25ste van de maand, eenzijdig aangeven dat ze de dienstverlening wil beëindigen. De opzegtermijn is 1 kalendermaand, tenzij anders overeengekomen. Voorbeeld: Wanneer op 24 januari wordt opgezegd, beëindigd de overeenkomst op 1 maart. De werkzaamheden voor de maand februari worden afgemaakt, wat 1 factuurmaand betreft. Wanneer er wordt opgezegd op 26 januari betekent dit dat er nog 2 factuurmaanden zijn en loopt de overeenkomst ten einde op 1 april. 

6.1. RO gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk of op de aangegeven of overeengekomen startdatum, van start met het leveren van de overeengekomen producten en/of diensten.

6.2. Mocht RO onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan RO alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij RO een redelijk termijn, minimaal 21 dagen, gegund wordt om zijn verplichtingen na te komen vanaf het moment van kennisneming van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RO adequaat kan reageren.

6.3. Door RO gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (bestand via e-mail) aan de opdrachtgever verstrekt.

7.1. RO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer RO als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal RO alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en RO geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door RO tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2. Wijzigingen in de tarieven worden door RO minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9.1. Facturen van RO kunnen worden verstuurd vanuit RO.

9.2. Vanaf het moment dat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en RO tot stand is gekomen, is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door RO het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, ontvangt de opdrachtgever een eerste betalingsherinnering. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na het versturen van de eerste herinnering aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering RO hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

9.5. In genoemde gevallen behoudt RO zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten op te schorten, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.6. Indien RO abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal RO het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

9.8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens RO heeft voldaan.

10.1. Het eigendom van door RO verstrekte ideeën, concepten of (proef-)ontwerpen blijft volledig bij RO, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan RO hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is RO gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2. RO behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3. Al het door RO vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van RO niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11.1. Indien RO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

11.2. Voor zover RO bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop RO weinig of geen invloed kan uitoefenen kan RO op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met RO of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met RO.

11.3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is RO slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding te hoogte van het laatst gefactureerde factuurbedrag of hoogstens tot een bedrag van €2.000,- ex. BTW.  Iedere aansprakelijkheid van RO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

11.4. RO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens vorderingen van derden op Opdrachtgever.

11.5. Opdrachtgever vrijwaart RO voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van RO.

11.6. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. RO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

11.7. RO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.8. De opdrachtgever dient RO terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door RO geleden schade.

11.9. RO is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

11.10. RO is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12.1. RO heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens RO niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. RO zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van RO kan worden verlangd.

12.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

12.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door RO gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13.1. RO noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan RO, waarna RO deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan RO binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

14.2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.